Laulukonkursi “EESTI LAUL 2018” reglement

NB! Kõik autorid ja esitajad peavad täitma ankeedi, mis on kättesaadav siit.

1. Üldsätted

1.1 Käesolev reglement sätestab Eesti Rahvusringhäälingu (ERR) poolt välja kuulutatava laulukonkursi “EESTI LAUL 2018” (edaspidi – konkurss) tingimused ja läbiviimise korra.

1.2 Konkursil toimuvad eelvoor, kaks poolfinaali 10.02.2018 ja 17.02.2018 ning finaal 3.03.2018.

1.3 Konkursi läbiviimist korraldab ja sellega seotud küsimused otsustab Eesti Rahvusringhääling (edaspidi ERR).

1.4 ERRiga saab kontakti: Faehlmanni 12, 15029 Tallinn; 5. korrus, tuba 5109; telefon: 6284450; e-post: eestilaul@err.ee.


2. Konkursile pääsevad laulud

2.1 Konkursil osalev laul peab vastama järgmistele nõuetele:
2.1.1 laulu esituse kestus ei tohi ületada kolme minutit;
2.1.2 laulul peavad olema originaalsed (algupärased) sõnad ja muusika;
2.1.3 laulu sõnad ega muusika ei tohi olla avalikustatud (avaldatud, üldsusele suunatud) enne 01.09.2017;
2.1.4 laul ega selle esitus ei tohi olla vastuolus seaduse ja/või heade kommetega ega kahjustada konkursi ega Eurovisiooni lauluvõistluse mainet.

2.2 Laulu esitaja(d) ja esitus(ed) peavad vastama järgmistele tingimustele:
2.2.1 laulu esitamisel ei tohi laval viibida enam kui 6 inimest;
2.2.2 kõikides voorudes peavad laulul olema sama(d) solist(id) kui eelvoorus;
2.2.3 ühegi esitaja sünniaeg ei tohi olla hilisem kui 08.05.2002;
2.2.4 laulu ei või esitada isik, kes esitab mõne teise riigi laulu Eurovisiooni lauluvõistlusel või pretendeerib sellele.


3. Autorid ja esitajad

3.1 Konkursil võivad üldjuhul osaleda autorid, autorite kollektiivid ja solistid (edaspidi - autor, autorid, esitaja, esitajad), kes on Eesti Vabariigi kodanikud või välismaalasest Eesti Vabariigi residendid tulumaksuseaduse mõistes.

3.2 Välismaa autorid võivad olla laulu kaasautorid, kui vähemalt pooled laulu autoritest on Eesti Vabariigi kodanikud või Eesti residendid. Laulu muusika autorite seas peab olema vähemalt üks Eesti Vabariigi kodanik või Eesti resident.

3.3 ERR-il on õigus teha erandeid punti 3.2 täitmise osas. Selle eelduseks on eelnev kokkulepe ERR-iga.

3.4 Üks muusika autor või autorite kollektiiv võib osaleda konkursil kuni 3 (kolme) lauluga.

3.5 Üks esitaja või esitajate kollektiiv võib esitada konkursile kuni 3 (kolm) laulu.

3.6 Konkursil osalemisega nõustuvad autorid, esitajad ja fonogrammitootjad käesoleva reglemendi tingimustega ning Euroopa Ringhäälingut Liidu (EBU) poolt koostatud Eurovisiooni lauluvõistluse üldreeglitega (Rules Eurovision Song Contest 2018/ Rules ESC 2018) ning kohustuvad järgima neid reegleid ja ERR-i poolt esitatud nõudmisi, tegema ERR-iga koostööd konkursi läbiviimisel ja tagama ERR-ile kõik õigused, mis on vajalikud laulude ning esituste ja nende salvestiste, samuti lauluga seotud promomaterjalide kasutamiseks käesolevas reglemendis nimetatud eesmärkidel, viisidel ning tähtaegadel.


4. Laulu üleandmine

4.1 Konkursil osalemiseks tuleb laul tuua hiljemalt 01.11.2017 kell 15:00 Gonsiori 27, Tallinn valvelauda.

4.2 Iga laulu osas tuleb ERR-ile üle anda:
4.2.1 reglemendis nimetatud osaleja ankeet täidetult. Ankeet tuleb täita laulu iga autori ja iga esitaja poolt. Ankeedi võib üle anda kas paberil allkirjastatuna või mälupulgal digitaalselt allkirjastatuna;
4.2.2 laulu kvaliteetne fonogramm mp3- või WAV-failina mälupulgal. Mälupulgal võib olla rohkem kui üks laul. Sellisel juhul peavad laulud olema konkreetsete nimedega eristatavad ja iga laulu kohta peab olema täidetud ankeet. Laulu instrumentaal-fonogrammi esitama ei pea;
4.2.3 laulu sõnad (kui sõnad ei ole eestikeelsed, siis ka nende tõlge eesti keelde) mälupulgal tekstifailina või pdf-failina;
4.2.4 laulu esitaja(te) lühibiograafia mälupulgal tekstifailina või pdf-failina, millest selguks esitaja(te) varasem lavakogemus ning televisioonis esinemise kogemus;
4.2.5 esitaja foto või fotod (1-10 tükki) mälupulgal.

4.3 Laulude autoreid ja esitajaid ei avalikustata enne eelvooru tulemuste teatavakstegemist.


5. Eelvoor

5.1 Reglemendis sätestatud tingimustele vastavate laulude hulgast valib žürii poolfinaalidesse kokku 20 laulu. Žürii liikmete isikuid ei avalikustata enne valimistulemuste teatavakstegemist.

5.2 Žürii tuvastab lisaks 20-le poolfinaalidesse pääsevale laulule 2 nö varulaulu, mis on paremusjärjestuselt 21. ja 22., juhtudeks, kui mõni välja valitud laul ei vasta reglemendile või on vaja muul põhjusel asendada.

5.3 Poolfinaalidesse pääsevate laulude nimed, nende autorid ja esitajad avalikustatakse (ERR-i programmides, kodulehtede, sotsiaalmeedia kontodel) hiljemalt 10.11.2017. Lauludele antud punkte ja laulude paremusjärjestust ei avalikustata.

5.4 Laulude esmaesitlus toimub ERR-i poolt sätestatud korras 19. ja 20. detsembril toimuvates saadetes.

5.5 Laule, mida ei valitud poolfinaalidesse, ERR ei kasuta ega säilita. Punktis 4.2. nimetatud andmekandjaid ERR ei tagasta.


6. Poolfinaalid ja finaal

6.1 Hiljemalt 11.12.2017 peavad poolfinaalidesse valitud laulude autorid üles laadima laulude täis- ja instrumentaalfonogrammid, mille pikkus ei ületa 3 minutit (edaspidi – fonogrammid) ja artistide promofotod (foto juures märkida foto autori nimi). Instrumentaalfonogrammil ei tohi olla inim-, masin- ega muuhäälset vokaalesitust.

6.2 Laulude fonogramme kasutatakse:
6.2.1 lauludest ajavahemikul 01.02.-04.02.2018 audiovisuaalteoste loomiseks (täpne ajakava teatatakse ette 1 nädal);
6.2.2 poolfinaalsaadetes ja finaalkontserdil ERR-i poolt määratud kohas (täpne info antakse osalejatele 1 nädal varem);
6.2.3 laulude üldsusele suunamisel ning ükskõik millisel muul ERR-i poolt valitud viisil.

6.3 ERR-il on õigus anda all-litsentse fonogrammide ja audiovisuaalteoste kasutamiseks kolmandatele isikutele.

6.4 Punktis 4.2 nimetatud andmekandjad fonogrammiga jäävad ERR-ile.

6.5 Tähtajad ja salvestused
6.5.1 Poolfinaalidesse ja finaali pääsenud autorid ja esitajad peavad olema ajavahemikul 01.12.2017-03.03.2018 kättesaadavad esinemisteks erinevates ERR-i saadetes, proovides ja Eesti Laulu promoüritustel ja -kampaaniates.
6.5.2 Ajavahemikus 02.01.2018 kuni 04.03.2018 toimuvad esitajate ja autoritega poolfinaalide ja finaali proovid, salvestused ja intervjuud järgmistel tingimustel:
6.5.2.1 laulu proovi ja salvestuse toimumise päeva, kellaaja ja pikkuse määrab ERR;
6.5.2.2 salvestatakse laulu elav esitus instrumentaalfonogrammi saatel;
6.5.2.3 esitajad peavad olema samad kui punktis 6.1 nimetatud fonogrammidel;
6.5.2.4 salvestamisel ei kasutata muid kui ERR-i poolt kindlaks määratud tehnilisi seadmeid;
6.5.2.5 stuudiokujunduse ja rekvisiitide kasutamise otsustab ERR;
6.5.2.6 esitajate stiliseerimise vajaduse otsustamisel ning esinemiskostüümide, soengute ja lavalise liikumise valikul on otsustav sõna ERR-il;
6.5.2.7 laulude autor(id) tagavad esitajate osalemise ERR-i poolt antud kuupäevadel kõikidel konkursi proovidel, salvestustel ja otsesaadetes.
6.5.3 Esitajate ja autorite esindajad peavad osalema 13.11.2017 toimuval infokoosolekul ja vastavalt ajakavale 27.11.2017 või 28.11.2017 ja 8.01.2018 või 9.01.2018 toimuvatel lavashow koosolekutel.

6.6 Finaalis esitatakse laulud otse-eetris elavas esituses instrumentaalfonogrammi saatel.

6.7 Laulude tutvustamine
6.7.1 Alates punktis 6.1 nimetatud materjalide ja fonogrammide esitamisest ERR-ile, on ERR-il õigus neid igal moel konkursi kontekstis kasutada.
6.7.2 Pärast finaalkontserti võib ERR finaali laule (sh nende fonogrammidelt ning salvestistelt) üldsusele suunata piiramatu arv kordi piiramatu aja jooksul (k.a kasutada karaokeks). ERR-il on õigus anda tal tekkivate õiguste piires all-litsentse laulude kasutamiseks kolmandatele isikutele.
6.7.3 Alates 01.09.2017 võivad, kuid alates 02.01.2018 kohustuvad autorid ja esitajad oma laule esitama ja võimalikult palju reklaamima. Autorid võivad laule avalikult esitada, edastamiseks ja üldsusele suunamiseks raadiojaamadele ja televisioonikanalitele edastada ja igal viisil laulude tuntuse saavutamisele kaasa aidata.


7. Lepingute sõlmimine ja nendest tulenevad nõuded

7.1 Poolfinaalide ja finaali laulude autorite, esitajate ja fonogrammitootjatega sõlmitakse ajavahemikus 25.01-04.02.2018 kirjalikud lepingud, milles sätestatakse poolte õigused ning kohustused, mis tulenevad käesolevast reglemendist, sealhulgas laulude, nende esituste ja salvestiste kasutamisega konkursil ja võimaliku Eurovisiooni lauluvõistlusel osalemisega.

7.2 Lepingud sõlmitakse ERR-i ja iga autori (füüsilise isiku), ERR-i ja iga esitaja (füüsilise isiku) või neid esindava isiku (vt p 9.4) vahel ning ERR-i ja fonogrammitootja vahel. Kui autori, esitaja või fonogrammitootja õigusi teostab kollektiivse esindamise organisatsioon ja/või muu isik, sõlmitakse vajadusel mitmepoolne leping või täiendavalt eraldi leping selle isikuga hiljemalt punktis 7.1 nimetatud tähtaja jooksul. Viimatinimetatud lepingust ei tohi ERR-ile tuleneda täiendavaid rahalisi kohustusi.

7.3 ERR-il on õigus arvata laul poolfinaalide või finaali laulude hulgast välja, kui laulu autor või esitaja või tema esindaja rikub käesolevat reglementi või sõlmitavat lepingut, sealhulgas juhul, kui laulu mõne autori või esitaja või tema esindajaga pole eelnimetatud lepingut sõlmitud ja lepingu sõlmimiseks määratud tähtaeg on möödunud.

7.4 Kui esitaja osalemine laulu salvestustel ja/või pool- või finaalkontsertidel on takistatud ajutise mõjuga vääramatu jõu tõttu, kuid ERR-il on piisavalt alust arvata, et see ei takista esitaja osalemist Eurovisiooni lauluvõistlusel ega sellel osalemise ettevalmistusi, võib ERR poolfinaalide või finaali laulu autori(te) kirjaliku taotluse alusel salvestise tootmise ajas jm teha mööndusi (k.a kasutada fonogrammi).


8. Hääletus ja paremusjärjestus

8.1 Mõlemas poolfinaalis pannakse hääletusele 10 laulu, millest mõlemast pääsevad finaali 5 laulu. Finaalis osaleb seega kokku 10 laulu.

8.2 Poolfinaalides ja finaalis esitatavate laulude järjekorra määrab ERR.

8.3 Poolfinaalidest finaali pääsevad laulud selgitatakse välja žürii poolt hääletuse ja televaatajate poolt telefonihääletuse teel 10.02.2018 ja 17.02.2018.

8.4 Finaali võidulaul, mis pääseb Eurovisiooni 2018. a. lauluvõistlusele, valitakse välja žürii poolt hääletuse ja televaatajate poolt telefonihääletuse teel 03.03.2018 otsesaate “EESTI LAUL 2018” käigus.

8.5 Juhul, kui telefonihääletus tehnilistel vm põhjustel nurjub, siis selgitatakse poolfinaalidest finaali pääsevad laulud või finaali võidulaul välja žürii poolt hääletuse teel.

9. Autori- ja esitajatasu

9.1 Poolfinaalides ja finaalis esitatud laulude autoritele makstakse autoritasu järgmiselt:
9.1.1 finaalis esikohale tulnud laulu autori(te)le – summas 3000 eurot, mille maksab välja Eesti Autorite Ühing;
9.1.2 finaalis teisele ja igale järgnevale kohale tulnud laulu autori(te)le – 500 eurot laulu kohta;
9.1.3. poolfinaalides mistahes kohale tulnud laulu autori(te)le – 500 eurot laulu kohta.

9.2 Autoritasult peetakse kinni seaduses sätestatud maksud ja maksed ning autoritasu kantakse autori(te) pangakonto(de)le 30 päeva jooksul pärast finaali.

9.3 Ühise autorluse korral on autoritasu väljamaksmise lisatingimuseks ERR-ile kirjaliku kokkuleppe esitamine autoritasu jagamise kohta või selle kajastamine autoreid esindava isiku ja ERR-i vahel sõlmitavas lepingus (vt p 7.1).

9.4 Kui autor osaleb konkursil registreeritud füüsilisest isikust ettevõtjana (FIE) või äriühingu kaudu, on autoritasu väljamaksmise lisatingimuseks autoritasu kohta ERR-ile arve (ja ühise autorsuse korral ka punktis 9.3 nimetatud kokkuleppe) esitamine. Kui autor, kes osaleb konkursil FIE-na või äriühingu kaudu, on ka registreeritud käibemaksukohustuslane, lisandub autoritasule käibemaks. Arve tuleb ERR-ile esitada hiljemalt 30.09.2018, hilisemaid arveid ERR ei aktsepteeri.

9.5 Esitajatele, kes esitasid laule poolfinaalides või finaalis, makstakse esitajatasu järgmiselt:
9.5.1 finaalis esikohale tulnud laulu esitaja(te)le – kogusummas 1000 eurot, mille maksab välja Eesti Esitajate Liit;
9.5.2 finaalis teisele kohale tulnud laulu esitaja(te)le – kogusummas 1000 eurot, mille maksab välja Eesti Esitajate Liit;
9.5.3 finaalis kolmandale kohale tulnud laulu esitaja(te)le – kogusummas 1000 eurot, mille maksab välja Eesti Esitajate Liit;
9.5.4 poolfinaalides mistahes kohale või finaalis mistahes kohale tulnud laulu solisti(de)le – 100 eurot igale esitajale iga laulu kohta;
9.5.5 poolfinaalides mistahes kohale või finaalis mistahes kohale tulnud laulu taustesitaja(te)le – 50 eurot igale esitajale iga laulu kohta.

9.6 Poolfinaalides või finaalis esitatud laulude fonogrammitootjatele makstakse tasu järgmiselt:
9.6.1 finaalis esikohale tulnud laulu fonogrammitootjale - kogusummas 1000 eurot, mille maksab välja Eesti Fonogrammitootjate Ühing;
9.6.2 poolfinaalides mistahes kohale tulnud laulu fonogrammitootjale - kogusummas 100 eurot laulu kohta.

9.7 Esitajatasu ja fonogrammitootja tasu makstakse välja samadel tingimustel ja korras kui autoritasu autoritele.

9.8 Tasu laulude, nende esituste ja salvestiste kasutamise eest käesolevas reglemendis nimetatud eesmärkidel, viisidel ja tähtaegadel sisaldub punktides 9.1, 9.5 ning 9.6 nimetatud tasus.

9.9 ERR ei hüvita autoritele ega esitajatele konkursil ja/või Eurovisiooni lauluvõistlusel osalemise tõttu tehtud kulutusi (sh transpordi ja parkimisega seotud kulutused), välja arvatud käesolevas reglemendis või punkti 7.1. sõlmitavas lepingus ette nähtud juhud.


10. Võidulaulu kasutamine

10.1 Punktis 7.1 nimetatud lepingus, mis sõlmitakse laulu autori(te), esitaja(te) ja fonogrammitootjaga sätestatakse juhuks, kui laul tuleb finaalis paremusjärjestuses esikohale, muuhulgas järgmised tingimused:
10.1.1 laulu autorite, esitajate ja fonogrammitootja kohustus anda punktis 9 nimetatud tasu eest ERR-ile edasiantav luba laulu, selle esituste ja salvestiste kasutamiseks Eurovisiooni lauluvõistluse reeglites ja käesolevas reglemendis sätestatud eesmärkidel, viisidel ja tähtaegadel, samuti laulu singelplaadi tootmiseks;
10.1.2 ERR-i lõplik sõna Eurovisooni konkursi lavalise numbri osas, sealhulgas stilistika, koreograafia, dekoratsioonide, visuaalide ja lavastuse osas;
10.1.3 ERR-i õigus otsustada Eurovisiooni lauluvõistluse reeglites ette nähtud salvestiste tootmisega seotud küsimused ning kohustus katta sellega seotud kulud;
10.1.4 ERR-i kohustus saata ja esitaja(te) kohustus osaleda ERR-i delegatsiooni koosseisus Eurovisiooni lauluvõistluse poolfinaalides, kvalifitseerumise korral ka finaalis ning üritustel kuni 3 (kolme) nädala jooksul ajavahemikul 30.04.-13.05.2018;
10.1.5 vajadusel ja võimalusel ühe laulu autori, produtsendi või mõne kolmanda laulu loomisega seotud inimese, kelle isik on eelnevalt ERR-iga kooskõlastatud, osalemine ERR-i delegatsioonis Eurovisiooni lauluvõistluse poolfinaalides, kvalifitseerumise korral ka finaalis ja üritustel;
10.1.6 ERR-i kohustus kanda punktides 10.1.4 ja 10.1.5 nimetatud isikute Eurovisiooni lauluvõistlusele saatmisega seotud kulutused tingimustel ning määrades, mis on sätestatud töölähetuste kohta;
10.1.7 ERR-i ja laulu autori(te), esitajate, fonogrammitootja, produtsendi jt kohustus teha vastastikku koostööd Eurovisiooni lauluvõistlusel osalemise tingimuste täitmiseks ja sellel parimate tulemuste saavutamiseks.


11. Lõppsätted

11.1 Konkurss loetakse välja kuulutatuks päeval, mil käesolev reglement avalikustatakse ERR-i koduleheküljel.

11.2 Eurovisiooni lauluvõistluse reeglite (Rules ESC 2018) ja neile lisatud materjalidega ning laulude autori(te) ja esitaja(te)ga sõlmitavate lepingute projektidega saavad autorid ning esitajad tutvuda ERR-i asukohas.

11.3 ERR jätab endale õiguse teha käesolevas reglemendis muudatusi. Muudatused avalikustatakse viivitamatult ERR-i koduleheküljel ja sotsiaalmeedias.

11.4 Konkursil osalemisega seotud sündmuste ajakava on toodud käesoleva reglemendi lisas nr 1.


Kommentaare veel ei ole. Ole esimene!

Vasta kommentaarile

+{{childComment.ReplyToName}}:
Vasta kommentaarile
Vasta

Nõusolek isikuandmete töötlemiseks
Olen lugenud ERR-i internetipõhiste teenuste isikuandmete kaitse põhimõtteid, millega saab tutvuda siin.
Annan ERR-ile õiguse säilitada ERR-i infosüsteemis enda nime, isikukoodi ja e-posti aadressi ning kommenteerimise hetkel kasutusel olnud IP-aadressi kuni konto kustutamiseni.
Mittenõustumisel ei ole võimalik ERR.ee keskkonda kommentaare postitada.
Laadi juurde ({{take2}})
Nime väli peab olema täidetud
Mitte rohkem kui 50 tähemärki
Kommentaari väli ei saa olla tühi
Mitte rohkem kui 1024 tähemärki
{{error}}
Lisa uus kommentaar
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.