Laulukonkursi “EESTI LAUL 2017” reglement

NB! Kõik autorid ja esitajad peavad täitma ankeedi, mis on kättesaadav siit.

1. Üldsätted

1.1 Käesolev reglement sätestab Eesti Rahvusringhäälingu (ERR) poolt välja kuulutatava laulukonkursi “EESTI LAUL 2017” (edaspidi – laulukonkurss või konkurss) tingimused ja läbiviimise korra.

1.2 Laulukonkursi läbiviimist korraldab ja sellega seotud küsimused otsustab Eesti Rahvusringhääling (edaspidi ERR).

1.3 Laulukonkursil toimuvad eelvoor, kaks poolfinaali 11. ja 18. veebruaril ning finaal 4. märtsil 2017.

1.4 Eelvoor võib toimuda mitmes etapis, mille läbiviimiseks moodustab ERR erineva koosseisuga žürii.

1.5 Žürii valib poolfinaalidesse kokku 20 laulu (10 mõlemasse poolfinaali). Mõlemast poolfinaalist pääseb finaali 5 laulu, seega kokku 10 laulu.

1.6 ERRiga saab kontakti: Faehlmanni 12, 15029 Tallinn; 5. korrus, tuba 5109; telefon: 6284450; faks: 6284155; e-post: eestilaul[ät]err.ee.


2. Konkursile pääsevad laulud

2.1 Laulukonkursil osalev laul peab vastama järgmistele nõuetele:
2.1.1 laulu esituse kestus ei tohi ületada kolme minutit;
2.1.2 laulul peavad olema originaalsed (algupärased) sõnad ja muusika;
2.1.3 laulu sõnad ega muusika ei tohi olla avalikustatud (avaldatud, üldsusele suunatud, sh avalikult esitatud, edastatud, üldsusele kättesaadavaks tehtud) enne 01.09.2016;
2.1.4 laul ega selle esitus ei tohi olla vastuolus seaduse ja/või heade kommetega ega kahjustada laulukonkursi ega Eurovisiooni lauluvõistluse mainet.

2.2 Laulu esitaja(d) ja esitus(ed) peavad vastama järgmistele tingimustele:
2.2.1 laulu esitamisel ei tohi laval viibida enam kui 6 inimest;
2.2.2 kõikides voorudes peavad laulul olema sama(d) solist(id) kui eelvoorus (vaata p.6);
2.2.3 ühegi esitaja sünniaeg ei tohi olla hilisem kui 09.05.2001;
2.2.4 laulu ei või esitada isik, kes esitab mõne teise riigi laulu Eurovisiooni lauluvõistlusel või pretendeerib sellele.


3. Autorid ja esitajad

3.1 Laulukonkursil võivad üldjuhul osaleda autorid, autorite kollektiivid ja solistid (edaspidi - autor, autorid, esitaja, esitajad), kes on Eesti Vabariigi kodanikud või välismaalasest Eesti Vabariigi residendid tulumaksuseaduse mõistes.

3.2. Välismaa autorid tohivad olla laulu kaasautorid, kui vähemalt pooled laulu autoritest on eestlased või Eesti residendid. Laulu muusika autorite seas peab olema vähemalt üks eestlane või Eesti resident.

3.3. ERRil on õigus teha ettepanek konkursi eelvoorust osavõtuks artistidele, kelle laulu autoritele punktis 3.2 välja toodud reegel ei kehti.

3.4 Üks muusika autor või autorite kollektiiv võib osaleda konkursil kuni 3 (kolme) lauluga. Erandiks on Eesti Laulu Akadeemia raames 2016. aasta kevadel ja sügisel loodud laulud, mis võivad olla konkursile toodud lisaks antud punktis nimetatud kolmele laulule.

3.5 Üks esitaja või esitajate kollektiiv võib esitada konkursil kuni 3 (kolm) laulu.

3.6 Laulukonkursil osalemisega nõustuvad autorid, esitajad ja fonogrammitootjad käesoleva reglemendi tingimustega ning Euroopa Ringhäälingut Liidu (EBU) poolt koostatud Eurovisiooni lauluvõistluse üldreeglitega (Rules Eurovision Song Contest 2017/ Rules ESC 2017) ning kohustuvad järgima neid reegleid ja ERRi poolt esitatud nõudmisi, tegema ERR-iga koostööd laulukonkursi läbiviimisel ja tagama ERR-ile kõik õigused, mis on vajalikud laulude ning esituste ja nende salvestiste kasutamiseks käesolevas reglemendis nimetatud eesmärkidel, viisidel ning tähtaegadel.

3.6 Laulude autoreid ja esitajaid ei avalikustata enne eelvooru tulemuste teatavakstegemist.


4. Laulu üleandmine

4.1 Laulukonkursil osalemiseks tuleb laul tuua hiljemalt 01.11.2016 kell 15:00 Gonsiori 27, Tallinn valvelauda.

4.2 Iga laulu osas tuleb ERR-ile üle anda:
4.2.1 reglemendis nimetatud osaleja ankeet täidetult ning allkirjastatult. Ankeet tuleb täita laulu iga autori ja kõikide esitajate poolt. Ankeedi võib üle anda kas paberil või mälupulgal digiallkirjastatuna.
4.2.2 laulu kvaliteetne fonogramm mp3- või WAV-failina mälupulgal. Mälupulgal võib olla rohkem, kui üks laul. Sellisel juhul peab mälupulgal olema laulud konkreetse nimedega eristatavad ja iga laulu kohta toetab seda täidetud ankeet. Laulu instrumentaal-fonogrammi ei pea esitama;
4.2.3 laulu sõnad (kui sõnad ei ole eestikeelsed, siis ka nende tõlge eesti keelde) mälupulgal tekstifailina või pdf-failina.
4.2.4 laulu esitaja lühibiograafia mälupulgal tekstifailina või pdf-failina, millest selguks esitaja varasem lavakogemus ning televisioonis esinemise kogemus,
4.2.5 esitaja foto või fotod (1-10 tükki) mälupulgal.

 

5. Eelvoor

5.1 Reglemendis sätestatud tingimustele vastavate laulude hulgast valib žürii poolfinaalidesse kokku 20 laulu. Žürii liikmete isikuid ei avalikustata enne valimistulemuste teatavakstegemist.

5.2. Žürii tuvastab lisaks 20-le poolfinaalidesse pääsevale laulule 2 varulaulu, mis on paremusjärjestuselt 21. ja 22., juhtudeks, kui mõni välja valitud laul ei vasta reglemendile või on vaja muul põhjusel asendada.

5.3 Poolfinaalidesse pääsevad laulud, nende autorid ja esitajad avaldatakse avalikkusele ja laulude autoritele ning esitajatele (ERR-i programmides, kodulehtede, sotsiaalmeedia kontodel) hiljemalt 08.11.2016. Lauludele antud punkte ja laulude paremusjärjestust ei avalikustata.

5.4 Laule, mida ei valita konkursi poolfinaalidesse, ERR ei kasuta ega säilita. Punktis 4.2. nimetatud andmekandjaid ERR ei tagasta.


6. Poolfinaalid ja finaal

6.1 Laulu fonogrammide ja promomaterjalide esitamine:
6.1.1 Hiljemalt 12.12.2016 peavad poolfinaalidesse valitud laulude autorid üles laadima laulude täis- ja instrumentaalfonogrammid, mille pikkus ei ületa 3 minutit (edaspidi – fonogrammid); artistide promofotod (foto juures märkida foto autori nimi) ja muud promomaterjalid ERRi poolt edastatud ftp-aadressile. ERR-il peab olema õigus materjale igal moel laulukonkursi kontekstis kasutada. Instrumentaalfonogrammil ei tohi olla inim-, masin- ega muuhäälset vokaalesitust;

6.2 Laulude fonogramme kasutatakse:
6.2.1 lauludest ajavahemikul 02.02.-05.02.2017 audiovisuaalteoste loomiseks (täpne ajakava teatatakse ette 1 (üks) nädal);
6.2.2 poolfinaalsaadetes ja finaalkontserdil, mis toimub 4.03.2017 ERRi poolt määratud kohas (täpne info antakse osalejatele 1 nädal varem);
6.2.3 laulude edastamisel, üldsusele kättesaadavaks tegemisel ning ükskõik millisel muul ERR-i poolt valitud viisil.

6.3 ERR-il on õigus anda all-litsentse fonogrammide ja audiovisuaalteoste kasutamiseks kolmandatele isikutele.

6.4 Punktis 4.2 nimetatud andmekandjad fonogrammiga jäävad ERR-ile

6.5 Tähtajad ja salvestused
6.5.1 Poolfinaalidesse ja finaali pääsenud esitajad ja autorid peavad olema ajavahemikul 02.01.2017-04.03.2017 kättesaadavad esinemisteks erinevates ERR-i saadetes, proovides ja Eesti Laulu promoüritustel.
6.5.2 Ajavahemikus 02.01.2017 kuni 05.03.2017 toimuvad esitajate ja autoritega poolfinaalide ja finaali proovid, salvestused ja intervjuud järgmistel tingimustel:
6.5.2.1 laulu proovi ja salvestuse toimumise päeva, kellaaja ja pikkuse määrab ERR;
6.5.2.2 salvestatakse laulu elav esitus instrumentaalfonogrammi saatel;
6.5.2.3 esitajad peavad olema samad kui punktis 6.1.1 nimetatud fonogrammidel;
6.5.2.4 salvestamisel ei kasutata muid kui ERRi poolt kindlaks määratud tehnilisi seadmeid;
6.5.2.5 stuudiokujunduse ja rekvisiitide kasutamise otsustab ERR;
6.5.2.6 laulude autor(id) tagavad esitajate osalemise ERRi poolt antud kuupäevadel kõikidel konkursi proovidel, salvestustel ja otsesaadetes;
6.5.2.7 esitajate stiliseerimise vajaduse otsustamisel ning esinemiskostüümide, soengute ja lavalise liikumise valikul on otsustav sõna ERRil.
6.5.3 Artistide ja või autorite esindajad peavad osalema 14.11.2016 toimuval infokoosolekul ja vastavalt ajakavale 28.11.2016 või 29.11.2016 toimuval lavashow koosolekul.

6.6 Finaalis esitatakse laulud otse-eetris elavas esituses instrumentaalfonogrammi saatel.

6.7 Laulude promomine
6.7.1 Alates punktis 6.1. nimetatud materjalide ja fonogrammide esitamisest ERR-ile, kasutab ERR neid oma programmides, kodulehtedel ja sotsiaalmeedias.
6.7.2 Pärast finaalkontserti võib ERR finaali laule (sh nende fonogrammidelt ning salvestistelt) edastada, üldsusele kättesaadavaks teha ja muul viisil üldsusele suunata piiramatu arv kordi piiramatu aja jooksul (k.a kasutada karaokeks). ERR-il on õigus anda tal tekkivate õiguste piires all-litsentse laulude kasutamiseks kolmandatele isikutele.
6.7.3 Alates 01.09.2016 võivad, kuid alates 02.01.2017 kohustuvad autorid ja esitajad oma laule esitama ja võimalikult palju reklaamima. Autorid võivad laule avalikult esitada, edastamiseks ja üldsusele suunamiseks raadiojaamadele ja televisioonikanalitele edastada ja igal viisil laulude tuntuse saavutamisele kaasa aidata.


7. Lepingute sõlmimine ja nendest tulenevad nõuded

7.1 Poolfinaalide ja finaali laulude autorite, esitajate ja fonogrammitootjatega sõlmitakse ajavahemikus 25.01-05.02.2017 kirjalikud lepingud, milles sätestatakse poolte õigused ning kohustused, mis tulenevad käesolevast reglemendist, sealhulgas laulude, nende esituste ja salvestiste kasutamine seoses konkursil ja võimaliku Eurovisiooni lauluvõistlusel osalemisega.

7.2 Lepingud sõlmitakse ERR-i ja iga autori (füüsilise isiku), ERR-i ja iga esitaja (füüsilise isiku) või neid esindava isiku (vt p 9.4) vahel ning ERR-i ja fonogrammitootja vahel. Kui autori, esitaja või fonogrammitootja õigusi teostab kollektiivse esindamise organisatsioon ja/või muu isik, sõlmitakse vajadusel mitmepoolne leping või täiendavalt eraldi leping selle isikuga hiljemalt punktis 7.1 nimetatud tähtpäeval. Viimatinimetatud lepingust ei tohi ERR-ile tuleneda täiendavaid rahalisi kohustusi.

7.3 ERRil on õigus arvata laul poolfinaalide või finaali laulude hulgast välja, kui laulu autor või esitaja või tema esindaja rikub käesolevat reglementi või sõlmitavat lepingut, sealhulgas juhul, kui laulu mõne autori või esitaja või tema esindajaga pole eelnimetatud lepingut sõlmitud ja lepingu sõlmimiseks määratud tähtaeg on möödunud.

7.4 Kui esitaja osalemine laulu salvestustel ja/või pool- või finaalkontsertidel on takistatud ajutise mõjuga vääramatu jõu tõttu, kuid ERRil on piisavalt alust arvata, et see ei takista esitaja osalemist Eurovisiooni lauluvõistlusel ega sellel osalemise ettevalmistusi, võib ERR poolfinaalide või finaali laulu autori(te) kirjaliku taotluse alusel salvestise tootmise ajas jm teha mööndusi (k.a kasutada fonogrammi).


8. Hääletus ja paremusjärjestus

8.1 Mõlemas poolfinaalis pannakse hääletusele 10 laulu, millest mõlemast pääsevad finaali 5 laulu. Finaalis osaleb seega kokku 10 laulu.

8.2 Poolfinaalides ja finaalis esitatavate laulude järjekorra määrab ERR.

8.3 Eurovisiooni 2017. a. lauluvõistlusele pääseb laul, mis valitakse välja žürii poolt hääletuse ja televaatajate poolt telefonihääletuse teel punktis 8.4 toodud korras (edaspidi - hääletus).

8.4 Poolfinaalid toimuvad ja hääletused viiakse läbi 11.02.2017 ja 18.02.2017 ning finaal toimub ja hääletus viiakse läbi 04.03.2017 otsesaadete “EESTI LAUL 2017” käigus, kusjuures:
8.4.1 žürii annab kümnele laulule punktid: 1,2,3,4,5,6,7,8,10,12. Juhul, kui kaks või enam laulu koguvad võrdse punktisumma, tuvastatakse laulude omavaheline paremusjärjestus neile lauludele žürii poolt antud kõrgemate punktide arvu järgi, kusjuures esimesena võrreldakse maksimaalsete punktide arvu;
8.4.2 publik saab anda oma hääle laulu eest telefonihääletuse teel. Telefoni teel antud hääled arvestatakse ümber vastavalt enim hääli saanud laulule 12 punkti, seejärel 10 punkti, 8 punkti, 7 punkti ja kuni vähim hääli saanud laulule 1 punkt;
8.4.3 žürii ja publiku poolt lauludele antud punktid liidetakse. Kui pärast liitmist koguvad kaks või enam laulu võrdse punktisumma, läheb paremusjärjestuses ettepoole enim publiku hääli saanud laul;
8.4.4 finaalis pannakse pärast punktis 8.4.3 toodud punktide liitmist publiku seas hääletusele 3 enim hääli saanud laulu. Võitjaks osutub laul, mis saab telefonihääletusel enim hääli.

8.5 Juhul, kui telefonihääletus tehnilistel vm põhjustel nurjub, siis toimub žürii hääletamine kahevoorulisena, kusjuures esimeses voorus antakse lauludele punktid 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 (p 8.4.1) ning teises voorus pannakse hääletusele 3 enim punkte saanud laulu, mille vahel jagab iga žüriiliige punktid 12, 10, 8.

9. Autori- ja esitajatasu

9.1 Poolfinaalides ja finaalis esitatud laulude autoritele maksab ERR autoritasu järgmiselt:
9.1.1 finaalis esikohale tulnud laulu autori(te)le – summas 3000 eurot, mille maksab stipendiumina välja Eesti Autorite Ühing;
9.1.2 finaalis teisele ja igale järgnevale kohale tulnud laulu autori(te)le – 500 eurot laulu kohta;
9.1.3. poolfinaalides mistahes kohale tulnud laulu autori(te)le – 500 eurot laulu kohta.

9.2 Autoritasult peetakse kinni seaduses sätestatud maksud ja maksed ning autoritasu kantakse autori(te) pangakonto(de)le 30 päeva jooksul pärast finaali.

9.3 Ühise autorsuse korral on autoritasu väljamaksmise lisatingimuseks ERR-ile kirjaliku kokkuleppe esitamine autoritasu jagamise kohta või selle kajastamine autoreid esindava isiku ja ERR-i vahel sõlmitavas lepingus (vt p 7.1).

9.4 Kui autor osaleb laulukonkursil registreeritud füüsilisest isikust ettevõtjana või äriühingu kaudu, on autoritasu väljamaksmise lisatingimuseks autoritasu kohta ERR-ile arve (ja ühise autorsuse korral ka punktis 9.3 nimetatud kokkuleppe) esitamine. Kui autor, kes osaleb laulukonkursil registreeritud füüsilisest isikust ettevõtjana või äriühingu kaudu, on ka registreeritud käibemaksukohustuslane, lisandub autoritasule käibemaks.

9.5 Esitajatele, kes esitasid laule poolfinaalides või finaalis, maksab ERR esitajatasu järgmiselt:
9.5.1 finaalis esikohale tulnud laulu esitaja(te)le – kogusummas 1000 eurot, mille maksab stipendiumina välja Eesti Esitajate Liit;
9.5.2 finaalis teisele kohale tulnud laulu esitaja(te)le – kogusummas 1000 eurot, mille maksab stipendiumina välja Eesti Esitajate Liit;
9.5.3 finaalis kolmandale kohale tulnud laulu esitaja(te)le – kogusummas 1000 eurot, mille maksab stipendiumina välja Eesti Esitajate Liit;
9.5.4 poolfinaalides mistahes kohale või finaalis mistahes kohale tulnud laulu solisti(de)le – 100 eurot igale esitajale iga laulu kohta;
9.5.5 poolfinaalides mistahes kohale või finaalis mistahes kohale tulnud laulu taustesitaja(te)le – 50 eurot igale esitajale iga laulu kohta.
9.6 Poolfinaalides esitatud laulude fonogrammide tootjatele maksab ERR tasu järgmiselt:
9.6.1 poolfinaalides mistahes kohale tulnud laulu fonogrammitootjale – 100 eurot laulu kohta.

9.7. Finaalis esikohale tulnud laulu fonogrammitootjale maksab Eesti Fonogrammitootjate Ühing 1000 eurot.

9.8. Esitajatasu ja fonogrammitootja tasu makstakse välja samadel tingimustel ja korras kui autoritasu autoritele.

9.9. Tasu väljamaksmise osas võib autori, esitaja või fonogrammitootja soovil p 7.1 alusel sõlmitavas lepingus ette näha tasu maksmise kolmandale isikule.

9.10. Tasu laulude, nende esituste ja salvestiste kasutamise eest käesolevas reglemendis nimetatud eesmärkidel, viisidel ja tähtaegadel sisaldub punktides 9.1, 9.5 ning 9.6 nimetatud tasus.

9.11. Autorite ega laulu esitajate transpordikulusid laulukonkursi toimumisega seotud paikadesse ERR ei kata.


10. Võidulaulu kasutamine

10.1 Punktis 7.1 nimetatud lepingutes, mis sõlmitakse laulude autoritega, sätestatakse juhuks, kui laul tuleb finaalis paremusjärjestuses esikohale, muuhulgas järgmised tingimused:
10.1.1 laulu autori(te) kohustus anda punktis 9.1.1 nimetatud autoritasu eest ERR-ile edasiloovutatav luba laulu kasutamiseks ja ERR-i õigus laulu kasutada ning anda kolmandatele isikutele luba laulu kasutamiseks Eurovisiooni lauluvõistluse reeglites ja käesolevas reglemendis sätestatud eesmärkidel, viisidel ja tähtaegadel, samuti laulu singelplaadi tootmiseks;
10.1.2 vajadusel ja võimalusel ühe laulu autori, produtsendi või mõne kolmanda laulu loomisega seotud inimese, kelle isik on eelnevalt ERRiga kooskõlastatud, osalemine ERR-i delegatsioonis Eurovisiooni lauluvõistluse poolfinaalides, kvalifitseerumise korral ka finaalis ja üritustel ning sellega seotud kulutuste kandmine tingimustel ning määrades, mis on sätestatud töölähetuste kohta;
10.1.3 ERR-i ja laulu autori(te), produtsendi ja/või meeskonna kohustus teha vastastikku koostööd Eurovisiooni lauluvõistlusel osalemise tingimuste täitmiseks ja sellel parimate tulemuste saavutamiseks.

10.2 Punktis 7.1 nimetatud lepingutes, mis sõlmitakse laulude esitajatega, sätestatakse juhuks, kui laul tuleb finaalis paremusjärjestuses esikohale, muuhulgas järgmised tingimused:
10.2.1 esitaja(te) kohustus punktides 9.5.1, 9.5.4 ja 9.5.5 nimetatud tasu eest esitada laulu ning anda ERR-ile edasiloovutatav luba laulu esituste ja nende salvestiste kasutamiseks ning ERR-i õigus kasutada laulu esitusi ja nende salvestisi ning anda kolmandatele isikutele luba laulu esituste ja nende salvestiste kasutamiseks Eurovisiooni lauluvõistluse reeglites sätestatud eesmärkidel, viisidel ning tähtaegadel, samuti laulu singelplaadi tootmiseks;
10.2.2 ERR-i õigus otsustada stilisti kasutamine. Lepingu kohaselt kohustub esitaja(d) nõustuma stilisti ja ERRi ettepanekutega lavariietuse, soengu jm esituse laval esitamisega seonduvaga;
10.2.3 ERR-i õigus otsustada Eurovisiooni lauluvõistluse reeglites ette nähtud salvestiste tootmisega seotud küsimused ning kohustus katta sellega seotud kulud;
10.2.4 ERR-i kohustus saata laulu esitaja(d) ERR-i delegatsiooni koosseisus Eurovisiooni lauluvõistluse poolfinaalidesse, kvalifitseerumise korral ka finaali ning üritustele ja kanda sellega seotud kulutused tingimustel ning määrades, mis on sätestatud töölähetuste kohta;
10.2.5 esitaja(te) kohustus sõita ERR-i delegatsiooni koosseisus Eurovisiooni lauluvõistluse poolfinaalidesse, kvalifitseerumise korral ka finaali ja üritustele 2017. aastal kuni 3 (kolme) nädala jooksul ajavahemikul 30.04.-15.05.2017;
10.2.6 ERR-i ja laulu esitaja(te) kohustus teha vastastikku koostööd Eurovisiooni lauluvõistlusel osalemise tingimuste täitmiseks ja sellel parima tulemuse saavutamiseks.

10.3 Punktis 7.1 nimetatud lepingutes, mis sõlmitakse laulude fonogrammitootjatega, sätestatakse juhuks, kui laul tuleb finaalis paremusjärjestuses esikohale, muuhulgas laulu fonogrammitootja kohustus anda punktis 9.6 nimetatud tasu eest ERR-ile luba fonogrammi kasutada ning anda kolmandatele isikutele luba fonogrammi kasutamiseks Eurovisiooni lauluvõistluse reeglites ja käesolevas reglemendis sätestatud eesmärkidel, viisidel ja tähtaegadel, samuti laulu singelplaadi tootmiseks.


11. Muud sätted

11.1 Laulukonkurss loetakse välja kuulutatuks päeval, mil käesolev reglement avalikustatakse ERR-i koduleheküljel.

11.2 Laulukonkursist osavõtvad autorid ja esitajad kohustuvad arvestama ERRi või tema poolt nimetatud isikute juhiseid ja ettepanekuid lavalise liikumise, riietuse, soengu, lavashow jm osas.

11.3 Eurovisiooni lauluvõistluse reeglite ja neile lisatud materjalidega ning laulude autori(te) ja esitaja(te)ga sõlmitavate lepingute projektidega saavad autorid ning esitajad tutvuda ERRi asukohas.

11.4 ERR ei hüvita autoritele ega esitajatele laulukonkursil ja/või Eurovisiooni lauluvõistlusel osalemise tõttu tehtud kulutusi, k.a ei korralda ega hüvita parkimisega seotud kulusid, välja arvatud käesolevas reglemendis või punkti 7.1. sõlmitavas lepingus ette nähtud juhud.

11.5 ERR jätab endale õiguse teha käesolevas reglemendis muudatusi. Muudatused avalikustatakse viivitamatult ERR-i koduleheküljel ja sotsiaalmeedias. Muudatused võivad olla tingitud ka EBU poolt kehtestatavate reeglite (Rules ESC 2017) muudatustest.

11.6 Laulukonkursil osalemisega seotud sündmuste ajakava on loetletud käesoleva reglemendi lisas nr 1.


Samal teemal

Kommentaare veel ei ole. Ole esimene!

Vasta kommentaarile

+{{childComment.ReplyToName}}:
Vasta kommentaarile
Vasta

Laadi juurde ({{take2}})
Nime väli peab olema täidetud
Mitte rohkem kui 50 tähemärki
Kommentaari väli ei saa olla tühi
Mitte rohkem kui 1024 tähemärki
{{error}}
Lisa uus kommentaar